Phụ huynh học cùng bé

Phụ huynh học cùng bé

Để tối ưu hóa việc hỗ trợ các em khi học tiếng
Anh, chương trình đồng thời cung cấp tài khoản
để phụ huynh có thể theo sát tiến độ học tập và
có thể trợ giúp các em khi cần thiết.